Ubezpieczenia nurkowe

Kontakt w sprawie ubezpieczenia nurkowego i ewentualne pytania proszę kierować :

AGENT STU Ergo Hestia S.A.
PIOTR KURYŁO
tel : 0 501 766 100 lub e mail : piotr.kurylo@vico.pl

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenia nurkowe
Zakres ochrony oraz definicje są konsultowane w środowisku płetwonurków i instruktorów,
Pośrednicy ubezpieczeniowi posiadają wiedzę zarówno w zakresie ubezpieczeń jak i nurkowania,
Pakiet ubezpieczeń posiada modułową budowę ochrony co pozwala na indywidualne dopasowanie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczenie przez 24 godziny na całym świecie chroni nieprzewidziane zdarzenia losowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci nawet jeśli ciało pozostaje zaginione. Do zdarzeń chronionych możemy zaliczyć m.in. choroby i urazy nurkowe, ukłucia i ukąszenia, pogryzienia, otarcia, złamania. Ubezpieczenie jest konstrukcją modułową, którą można dowolnie konfigurować oraz rozszerzać o świadczenia dodatkowe np. zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki, zwrot kosztów leczenia, jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji. Ochrona daje możliwość wyboru formy wypłaty świadczenia, np.: świadczenia proporcjonalne ? wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia: 10.000 zł, 30.000 zł, 50.000 zł, 100.000 zł. Krótkoterminowa ochrona na szkolenia nurkowe.
Ubezpieczenie OC Instruktora i Przewodnika
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Płetwonurkowania i Przewodników Nurkowych Ubezpieczenie chroni instruktora, kandydata na instruktora w trakcie szkolenia lub stażu oraz przewodnika nurkowego od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych uchybieniami w trakcie szkolenia oraz przewodnictwa nurkowego. Ochrona obejmuje również inne czynności związane z profesją m.in. prowadzenie jednostki pływającej, mieszanie gazów oddechowych i napełnianie butli oraz prowadzenie akcji ratunkowej w wodzie. Ochronie podlega: ? Ubezpieczony, ? Osoby, za których działania jest odpowiedzialny z mocy prawa, ? Osoby zastępujące Ubezpieczonego podczas jego nieobecności. Suma ubezpieczenia: 100.000 zł, 200.000 zł, 500.000 zł. Zniżki dla grup instruktorów.
Ubezpieczenie OC Płetwonurka
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurka Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania. Ważne ryzyka na które należy zwrócić uwagę to: ? Odpowiedzialność Cywilna za szkody poniesione przez partnerów w czasie nurkowania (uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć), ? Uszkodzenia ciała innemu płetwonurkowi w czasie skoku do wody lub uderzenie butlą, ? Zniszczenie wyposażenia i rzeczy osobistych oraz innego mienia osobom trzecim. Suma ubezpieczenia: 50.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenie obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta. Świadczenia Zakładu Ubezpieczeń obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawną przed roszczeniami.

Facebook

Call Now Button