Prawo (Uprawnienia płetwonurka)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2006 r.) Na podstawie art. 53c ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Uprawianie płetwonurkowania powinno odbywać się zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i praktyką nurkową. § 2. Przed rozpoczęciem płetwonurkowania: 1) dokonuje się oceny warunków wpływających na bezpieczeństwo nurkowania, biorąc pod uwagę w szczególności ruchy i głębokość wody, jej zanieczyszczenie oraz widoczność pod wodą; 2) przygotowuje się plan nurkowania obejmujący w szczególności określenie miejsca nurkowania; 3) ustala się sposób porozumiewania się uczestników nurkowania oraz procedurę ratunkowo-ewakuacyjną w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich bezpieczeństwa; 4) sprawdza się sprzęt, który ma być używany do nurkowania. § 3. 1. Płetwonurkowanie może uprawiać osoba, której stan zdrowia pozwala na jego przeprowadzenie zgodnie z planem nurkowania. 2. Jeżeli jest konieczne udokumentowanie przez osobę zamierzającą uprawiać płetwonurkowanie jej stanu zdrowia, to, w zależności od potrzeb, przedstawia ona: 1) zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania lub 2) oświadczenie, że jej stan zdrowia pozwala na uprawianie płetwonurkowania. § 4. Płetwonurkowanie przeprowadza się zgodnie z przygotowanym planem nurkowania. § 5. Niedopuszczalne jest: 1) przekraczanie maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posiadanych kwalifikacji i wymagań określonych w § 6; 2) uprawianie płetwonurkowania po użyciu alkoholu, substancji psychotropowych i środków odurzających. § 6. 1. Maksymalna głębokość nurkowania z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego wynosi 50 m. 2. Przy zastosowaniu innych niż powietrze mieszanin oddechowych jako czynnika oddechowego maksymalna głębokość nurkowania jest uzależniona od składu mieszaniny oddechowej, przy czym ciśnienie cząstkowe: 1) tlenu nie może być większe niż 0,16 MPa; 2) azotu nie może być większe niż 0,4 MPa. § 7. Uprawianie płetwonurkowania na wodach otwartych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danego rodzaju wód. § 8. Sprzęt, który ma być używany do nurkowania, powinien: 1) zapewnić bezpieczne nurkowanie i być odpowiednio dobrany do zaplanowanego nurkowania i umiejętności posiadanych przez uczestników nurkowania; 2) być sprawny technicznie; 3) spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących sprzętu do nurkowania. § 9. Wszyscy uprawiający płetwonurkowanie są obowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. § 10. Osoba prowadząca zorganizowane nurkowanie jest obowiązana do: 1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez uczestników nurkowania; 2) zapewnienia następującego sprzętu medycznego: a) zestawu pierwszej pomocy odpowiedniego do planowanego nurkowania, b) tlenowego zestawu ratunkowego, umożliwiającego podawanie poszkodowanemu co najmniej 15 l/min czystego tlenu w czasie nie krótszym niż 20 min; 3) posiadania środków łączności umożliwiających wezwanie służb ratowniczych; 4) zapewnienia uczestnikom nurkowania dostępu do wszelkich posiadanych informacji dotyczących nurkowania, w szczególności planu nurkowania, sposobów porozumiewania się, procedur ratunkowo-ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, oraz do informacji o sprzęcie, który ma być używany do nurkowania; 5) nieudzielenia zgody na udział w płetwonurkowaniu osobie, która może spowodować naruszenie zasad bezpieczeństwa przy płetwonurkowaniu. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) ______ 1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298. 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania (Dz. U. Nr 70, poz. 646), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2005 r. na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298).